Tài sản dài hạn là gì? Phân biệt tài sản ngắn hạn và dài hạn

Khái niệm về các loại tài sản, giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn có gì khác biệt… Đây chắc hẳn là điều mà đa số các doanh nghiệp đang nghĩ đến, bởi vì tài sản dài hạn hay ngắn hạn là những tài sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành của các doanh nghiệp. Để quản lý tốt các loại tài sản, đặc biệt là tài sản dài hạn, các bạn cần nắm rõ về tài sản ngắn hạn là gì, cách phân biệt tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, cũng như cách quản lý tài sản dài hạn sao cho hiệu quả nhất !

Khái niệm và đặc điểm của các loại tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là gì

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản là tất cả nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp nắm giữ, kiểm soát nhằm mục đích là tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư tài sản. Trong đó, tài sản dài hạn là những tài sản mà các công ty, doanh nghiệp dự kiến sử dụng, thay thế hoặc là những khoản thu hồi dài lớn hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và có giá trị lớn khoảng từ 10 triệu đồng trở lên, giá trị này được coi là tài sản dài hạn quy định tùy theo từng Quốc gia.

Tài sản dài hạn trong việc vận hành của các công ty, doanh nghiệp bao gồm các loại như:

+ Tài sản cố định gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định cho thuê tài chính

+ Bất động sản đầu tư mang đến lợi nhuận bằng việc cho thuê hoặc mua và chờ tăng giá để bán ra

+ Các khoản đầu tư như đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh

+ Các khoản phải thu dài hạn như khoản phải thu dài hạn của khách, nội bộ, vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp

+ Tài sản dở dang dài hạn

+ Một số tài sản dài hạn khác

Trong đó:

– Tài sản cố định hữu hình là loại tài sản có hình thái vật thể cụ thể, có nguyên giá tài sản từ 30 triệu đồng trở lên và có thể bị hao mòn trong quá trình sử dụng, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu như các loại máy móc, nhà cửa, phương tiện vận tải…

– Tài sản cố định vô hình được thể hiện với một lượng giá trị nhất định trong doanh thu đầu tư vào tài sản, thỏa mãn các điều kiện của tài sản cố định hữu hình. Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể như bằng phát minh, sáng chế, các quyền tác giả…

– Tài sản cố định thuê tài chính đây là những tài sản cố định mà các doanh nghiệp thuê của các đơn vị cho thuê tài chính, khi sử dụng các tài sản cố định thuê tài chính thì các doanh nghiệp này cần phải tiến hành chiết khấu với tài sản này. Khi kết thúc thời hạn thuê, các doanh nghiệp được quyền chọn mua lại hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

– Bất động sản đầu tư thì đây là loại bất động sản mà các doanh nghiệp nắm giữ, kiểm soát nhằm cho thuê hoặc chờ tăng giá để bán ra với mục đích kiếm thêm chênh lệch, sinh ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Lưu ý rằng các bất động sản phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc bất động sản được bán trong kỳ sản xuất kinh doanh không được coi là bất động sản đầu tư mà được coi là tài sản cố định.

– Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Đây là tài sản phản ánh toàn bộ phần giá trị của các công ty, doanh nghiệp ngay tại thời điểm báo cáo với các khoản chi phí đầu tư dài hạn như đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh nhằm mục đích sinh lời cho doanh nghiệp, có khoản đầu tư này có thời hạn thu hồi trên 12 tháng.

– Các khoản phải thu dài hạn có thể hiểu là các khoản phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho các đơn vị bán, cung cấp… Các khoản phải thu dài hạn thường biểu thị về quyền đòi nợ của các doanh nghiệp đối với con nợ, đơn vị nợ trong thời hạn từ trên 12 tháng.

– Tài sản dở dang dài hạn là tiêu chí để đánh giá, phản ánh giá trị chi phí sản xuất kinh doanh đang dang dở hay là chi phí xây dựng cơ bản dài hạn dang dở ngay tại thời điểm báo cáo.

Như vậy các loại tài sản để được ghi nhận là một trong những tài sản dài hạn thì cần phải thỏa mãn các đặc điểm như:

+ Có thời gian sử dụng trên 01 năm hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh

+ Mang đến lợi ích kinh tế cho các công ty, doanh nghiệp từ việc đầu tư vào tài sản

+ Nguyên giá tài sản được xác định là tin cậy, có giá trị trên 10 triệu đồng.

Từ những nội dung trên có thể hiểu đơn giản như việc doanh nghiệp AA hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sở hữu dàn máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị trên 3 tỷ đồng. Công ty AA dự kiến sử dụng dàn máy móc này trong vòng 05 năm để sản xuất ra các loại hàng hoá, sản phẩm,… mang đến lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, khoản đầu tư vào dàn máy móc thiết bị này sẽ được coi là khoản đầu tư dài hạn và ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

Phân biệt điểm khác biệt giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn là gì

Phân biệt tài sản dài hạn và ngắn hạn

Khác với các loại tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn hay còn gọi là tài sản lưu động là những loại tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một chu kỳ kinh doanh hoặc trong 12 tháng. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thường được thể hiện dưới những hình thái như nguồn vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và một số tài sản ngắn hạn khác.

Tài sản ngắn hạn thường được biết đến là những tài sản có tính thanh khoản cao. Đây còn là tài sản được bán nhanh chóng mà giá bán không thay đổi đáng kể và được bán nhằm nhanh chóng thu hồi nguồn tiền cho các công ty, doanh nghiệp.

Còn tài sản dài hạn là những tài sản ít thay đổi về hình thái giá trị trong suốt chu kỳ kinh doanh. Vì thế tài sản dài hạn thường khó chuyển đổi thành tiền mặt hơn so với tài sản ngắn hạn và thường được biết đến là tài sản có tính thanh khoản kém.

Về điểm giống nhau

Cả hai loại tài sản này đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp mang đến lợi nhuận từ việc đầu tư vào tài sản.

Nguyên giá của tài sản dài hạn, ngắn hạn cần phải được xác minh rõ ràng từ nguồn gốc đáng tin cậy.

Về điểm khác nhau

Tài sản dài hạn có giá trị trên 10 triệu đồng với thời gian sử dụng trên 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh và dạng tài sản này thường có tính thanh khoản kém. Còn tài sản ngắn hạn có thời gian sử dụng là nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh và tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao.

Có thể hiểu đơn giản là doanh nghiệp BB – Một công ty bảo hiểm nắm giữ nhiều trái phiếu và cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau. Công ty BB luôn phân loại 3 triệu trái phiếu doanh nghiệp mà công ty có thể bán trong vòng 24 tháng tới. Vì thế trên bảng cân đối kế toán, báo cáo trái phiếu của doanh nghiệp sẽ là các khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên nếu các công ty, doanh nghiệp BB thay đổi kế hoạch và tính toán khác đi để bán hết các loại trái phiếu trong vòng 12 tháng tới thì trái phiếu sẽ được báo cáo là khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp.

Khó khăn trong quá trình đầu tư vào tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là gì

Khó khăn khi đầu tư dài hạn

Trong nhiều mô hình hoạt động của các doanh nghiệp thì tài sản dài hạn thường tốn rất nhiều chi phí, ngân sách và đòi hỏi một lượng vốn lớn được sử dụng để đầu tư vào loại tài sản này. Bởi vậy, nếu việc đầu tư không hiệu quả sẽ làm gia tăng khoản nợ của một công ty, doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện việc phân tích tài sản dài hạn thì nhiều nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp cũng thường không thấy được lợi ích từ việc đầu tư vào tài sản dài hạn trong một thời gian dài, có thể là nhiều năm. 

Để phân tích bất kỳ số liệu nào một cách chính xác, sau đó đưa ra quyết định vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp thì các bạn cần phải có cái nhìn tổng thể về tình hình sử dụng những loại tài sản dài hạn của doanh nghiệp trong việc tạo ra nguồn doanh thu, lợi nhuận mới.

Các công ty, doanh nghiệp nên thường xuyên đánh giá việc sử dụng nhiều tỷ lệ khác nhau như tỷ lệ vòng quay tài sản cố định, tỷ lệ vòng quay của tổng tài sản và các chỉ số tài chính khi tiến hành phân tích tình hình sử dụng tài sản dài hạn của một công ty, từ đó sẽ đảm bảo cho các kế hoạch mua sắm tài sản hợp lý hơn, mang đến nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp hơn.

Tầm quan trọng của tài sản dài hạn trong quá trình vận hành doanh nghiệp

Tài sản dài hạn là gì

Tầm quan trọng của việc sử dụng tài sản dài hạn

Với các công ty, doanh nghiệp có quy mô cùng khối lượng tài sản lớn thì tài sản dài hạn đóng vai trò quyết định trong việc vận hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc liên tục cập nhật, cải tiến, hay đánh giá tình trạng và sử dụng hiệu quả các loại tài sản dài hạn chiếm phần lớn trong doanh nghiệp như các loại tài sản cố định hữu hình, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn giúp cho các công ty, doanh nghiệp phát triển bền vững, vận hành trơn tru hơn.

Các loại tài sản dài hạn trong doanh nghiệp đóng những vai trò quan trọng như sau:

– Thể hiện các loại cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế của công ty, doanh nghiệp và là thước đo để phản ánh sự phát triển, quy mô phát triển của từng loại hình doanh nghiệp.

– Các loại tài sản dài hạn như tài sản cố định hữu hình gây ảnh hưởng và tác động lớn đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, bảo hiểm, sở hữu nhiều loại tài sản cố định, việc quản lý tài sản cố định hiệu quả sẽ giúp ổn định chu kỳ kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp này.

– Thông tin về tài sản của công ty, doanh nghiệp chính xác sẽ giúp cho người vận hành doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể dễ dàng định giá, phân tích báo cáo tài chính và tạo các báo cáo tài chính một cách chính xác nhất.

Nếu công ty, doanh nghiệp đó báo cáo dòng tiền âm thì có nghĩa là doanh nghiệp đang thực hiện đầu tư vào các loại tài sản cố định có giá trị lớn và cũng có thể chỉ ra các công ty, doanh nghiệp đang tăng trưởng liên tục.

Đánh giá và phân tích tình hình sử dụng tài sản, tài sản dài hạn sẽ giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá được quy mô hoạt động, tiềm lực kinh tế ở các chu kỳ kinh doanh trước, hiện tại và các hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp đó.

Kết luận

Đến đây, chắc hẳn các bạn đều nắm được tài sản dài hạn là những tài sản mà các công ty, doanh nghiệp dự kiến sử dụng, thay thế hoặc là những khoản thu hồi lớn hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh khác nhau và có giá trị lớn từ 10 triệu đồng trở lên. Giá trị được coi là tài sản dài hạn thường được quy định tùy theo Quốc gia.

Qua nội dung của bài viết, chắc hẳn các bạn đã biết về tài sản dài hạn là gì, cách phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn cũng như tầm quan trọng của tài sản dài hạn trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Nếu bạn cần giải đáp về cách quản lý tài sản hiệu quả thì có thể liên hệ ngay với hanghoa24 để được tư vấn nhé !

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký