Tính hiệu quả đầu tư
Tỷ giá: 23,100 VNĐ
Tên hàng hóa Vị thế Giá mở Giá đóng Lãi/Lỗ 1 HĐ(USD) Lãi/Lỗ 1 HĐ(VNĐ)
0983668883