Tài sản tài chính là gì? Đặc điểm, phân loại tài sản tài chính

Tài sản tài chính còn được biết tới là tài sản có tính thanh khoản và giá trị của nó đến từ quyền ghi trên hợp đồng, quyền sở hữu một thứ gì đó. Cổ phiếu, tiền mặt, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng chính là những thí dụ về tài sản tài chính. Vậy các bạn hãy cùng với Hanghoa24 tìm hiểu về Tài sản tài chính là gì? Có những loại tài sản tài chính nào? Sau đây hãy cùng với Hanghoa24 phân tích và theo dõi tới cuối bài viết để hiểu biết thêm về chúng.

Tài sản tài chính là gì?

Tài sản tài chính là gì?

Tài sản tài chính là gì?

Muốn hiểu rõ về tài sản tài chính, trước hết chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm liên quan.

Khái niệm tài chính là gì?

Tài chính được thể hiện là sự vận động của vốn tiền tệ, nó diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nhằm phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế đã xảy ra trong quá phân phối với các nguồn tài chính thông qua việc sử dụng hoặc tạo lập các quỹ tiền tệ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mỗi chủ thể trong xã hội.

Tài chính sẽ bao gồm các quỹ tiền tệ hình thành bởi Nhà nước với mục đích thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Đây là cách hiểu trực tiếp qua quan sát trên hiện tượng tài chính.

Tuy nhiên, cần phải phân biệt rõ rằng tài chính không phải là tiền tệ, nhưng các quỹ tiền tệ lại được hình thành bởi Nhà nước chính là các biểu hiện phía bên ngoài của tài chính. Nói một cách dễ hiểu hơn, các quỹ tiền tệ là biểu hiện về mặt vật chất của các loại tài chính để qua đó tài chính tồn tại thực trong đời sống kinh tế – xã hội.

Tài chính còn được xem là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế, hình thành trong quá trình thành lập, phân phối và cũng như sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định của Nhà nước, nhằm mục đích thực hiện các chức năng và nhiệm vụ. Đây lại là một cách hiểu về tài chính trừu tượng, được xuất phát từ bản chất bên trong của tài chính và vốn là quan hệ phân phối của tài chính, phân phối tổng thu nhập quốc dân và sản phẩm xã hội – Chính là kết quả của các hoạt động kinh tế.

Nói 1 cách khái quát hơn, tài chính được hiểu là hiện tượng đặc trưng qua sự vận động độc lập của tiền tệ với các chức năng như phương tiện thanh toán, phương tiện cất giữ trong quá trình tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho sức mua nhất định của các chủ thể kinh tế, xã hội.

Khái niệm tài sản là gì?

Tài sản với tư cách là khách thể của quan hệ sở hữu, đã được quy định tại Điều 105 của Bộ Luật Dân sự 2015 xác định như sau: “Tài sản chính là tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản”.

Từ khái niệm đã nêu ở trên ta có thể đưa ra khai niệm cụ thể về tài sản tài chính như sau:

Tài sản tài chính được xem là tài sản có tính thanh khoản mà giá trị của nó đến từ những quyền được ghi trên hợp đồng hoặc quyền sở hữu 1 thứ gì đó như tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ hoặc tiền gửi ngân hàng chính là những thí dụ về tài sản tài chính.

Không giống với đất đai, hàng hóa, các loại tài sản hoặc các tài sản vật chất hữu hình khác, tài sản tài chính không cần nhất thiết phải có giá trị vật chất hay thậm chí là một hình thức vật chất, có nghĩa là không sợ không nắm được. Thay vào đó, giá trị của tài sản tài chính sẽ phản ánh các yếu tố về tỉ lệ cung – cầu trên thị trường và mỗi một loại tài sản lại có một mức độ rủi ro riêng.

Chức năng của tài sản tài chính

Tài sản tài chsinh có 02 chức năng cơ bản đó là:

  • Tài sản tài chính góp phần chuyển dịch vốn thặng dư nhằm đầu tư vào tài sản hữu hình, cụ thể hơn là nguồn vốn nhàn rỗi của nhà đầu tư chuyển sang nhà phát hành sử dụng. Lúc đó về nhà đầu tư có một khoản thu lợi nhuận còn phía nhà phát hành sẽ có vốn để thực hiện nhu cầu của mình.
  • Tài sản tài chính còn giúp phân tán rủi ro cho nhà đầu tư, sẻ chia một phần bất lợi trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

>> Tham khảo: Sell in May là gì? Ngạn ngữ mà nhà đầu tư chứng khoán nên biết

Các loại tài sản tài chính

Các loại tài sản tài chính

Các loại tài sản tài chính

– Chứng chỉ tiền gửi CDs: là thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tổ chức ngân hàng trong đó công ty (khách hàng) giữ một lượng tiền gửi trong ngân hàng theo thời hạn hai bên đã thỏa thuận để đổi lấy lãi suất được đảm bảo.

-Trái phiếu: Là 01 dạng công cụ nợ được bán bởi chính phủ hoặc bởi các công ty để gây quỹ cho dự án ngắn hạn. Trái phiếu là 01 tài sản có tính pháp lý ghi rất rõ tiền mà các nhà đầu tư đã cho vay, số tiền khi cần phải trả lại cộng với số tiền lãi và ngày đáo hạn trái phiếu.

– Cổ phiếu: Cổ phiếu không có ngày đáo hạn. Khi nhà đầu tư chấp nhận đầu tư cổ phiếu vào một công ty sẽ có nghĩa là tham gia vào quyền sở hữu của công ty đó, nên sẽ chia sẻ lợi nhuận thu được cũng như thua lỗ do công ty làm ra.

– Tiền mặt: trong nền kinh tế học tiền mặt hay hiện kim đều là tiền dưới hình thức vật chất của tiền tệ, thí dụ như tiền kim loại, tiền giấy. Trong sổ sách của kế toán tài chính, tiền mặt là tài sản hiện tại gồm tiền tệ hoặc thứ tự tương ứng với tiền tệ có thể được lấy ra như gần như ngay lập tức hoặc lập tức.

– Tiền gửi ngân hàng: Những khoản tiền dự trữ của tổ chức với các ngân hàng trong việc gửi tiết kiệm.

Các khoản cho vay: Các khoản cho vay, phải thu là những tài sản có thanh toán cố định cũng như có thể xác định được. Đối với ngân hàng, các khoản vay là tài sản và họ có quyền bán chúng cho các bên có nhu cầu như là 1 loại hoạt động kinh doanh.

– Công cụ phái sinh: Công cụ phái sinh được hiểu là tài sản có giá trị được lấy từ các loại tài sản cơ bản khác, đây là những hợp đồng CFD mà chúng ta đã giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Tất cả các tài sản chính nêu ở trên đều là tài sản lưu động, vì chúng có thể được chuyển đổi thành các giá trị tương ứng theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng, hoặc giữa các bên với nhau, nên chúng không nhất thiết phải có giá trị vật chất như: tài sản, đất đai, hàng hóa.

Bên cạnh đó, để có thể hiểu rõ về bản chất của mỗi loại tài sản tài chính này, chúng ta sẽ phân loại các tài sản đã nêu vào những nhóm như sau:

Theo ISA39, tài sản tài chính được phân làm 4 loại dựa vào mục đích mua và nắm giữ tài sản:

Nhóm 01: Tài sản tài chính đã được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh gồm:

– Tài sản tài chính được nắm giữ nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh, loại này khi được giá là bán

– Công cụ tài chính phái sinh sử dụng để phục vụ cho mục đích kinh doanh

– Ngoài ra, có các tài sản tài chính khác mà doanh nghiệp đã phân loại vào nhóm này

Nhóm 02: Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đây là các khoản đầu tư mà doanh nghiệp xây dựng có chủ đích, khả năng nắm giữ chúng đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này cần thỏa mãn 02 yêu cầu để được xếp vào nhóm này: số tiền thu về tại ngày đáo hạn được xác định 01 cách chắc chắn và tại thời điểm thu tiền về được xác định 01 cách chắc chắn.

Nhóm 03: Khoản cho vay, phải thu

Các khoản cho vay, phải thu thông thường không được niêm yết, dẫn tới việc chuyển nhượng mua bán khó khăn nên tính thanh khoản xuống thấp hơn nhóm tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp đồng. Ngoài ra, khác với những khoản đầu tư được giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay, phải thu có đặc điểm là số tiền cùng với thời điểm thu tiền về không được xác định chắc chắn.

Nhóm 04: Tài sản tài chính không thuộc các nhóm trên bao gồm:

– Ngoại tệ và vàng bạc: Không phục vụ cho mục đích kinh doanh mà nó chỉ phục vụ cho hoạt động sản xuất. Tài sản tài chính này thường được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

– Công cụ tài chính phái sinh được sử dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro.

Đầu tư tài chính khác như: việc góp vốn liên doanh ngắn hạn loại này không được niêm yết nên không xác định được giá trị 01 cách chính xác. Đầu tư vào các doanh nghiệp với mục đích dài hạn, chiến lược không phải với mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ trong ngắn hạn, loại này cũng không xác định được giá trị hợp lý 01 cách chính xác. Các khoản phải thu khách hàng có gốc ngoại tệ và được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

Đặc điểm của tài sản tài chính

Đặc điểm của tài sản tài chính

Đặc điểm của tài sản tài chính

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản của tài sản tài chính là sự dễ dàng trong quá trình chuyển đổi tài sản đó sang tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn. Có 02 điều kiện để đảm bảo tính thanh khoản của các tài sản tài chính là việc chuyển đổi cần phải nhanh chóng, phí chuyển đổi phải thấp.

Cho nên, tài sản tài chính nào đòi hỏi nhiều thời gian và phí để có thể chuyển đổi thành tiền tệ cao, nghĩa là tài sản tài chính này mang tính thanh khoản thấp. Nó còn tùy thuộc vào 02 yếu tố:

– Thời gian từ lúc bán tài sản tài chính để lấy lại tiền nhanh hay chậm.

– Theo chi phí giao dịch bao gồm tiền phí tổn trả cho các bên trung gian và giá sai biệt khi mua vào và bán ra.

Tính rủi ro

Là những vấn đề rủi ro về an toàn vốn và thu nhập đối với những nhà đầu tư vào tài sản tài chính.

Rủi ro có nhiều loại như sau:

+ Rủi ro thanh toán hay xuất phát từ sự phá sản của những chủ thể phát hành các tài sản tài chính. Như vậy, các trái phiếu trong kho bạc, các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thường gặp ít rủi ro không thanh toán hơn so với các trái phiếu hoặc công ty cổ phiếu.

Rủi ro thị trường có liên quan đến sự tăng, giảm giá trị thị trường của các tài sản tài chính. Giá của các trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường có thể đi lên hoặc giảm xuống thất thường vì tình hình kinh doanh hay những thay đổi trong các dự án về lạm phát và các yếu tố khác.

Rủi ro về lạm phát/rủi ro về sức mua thường xuất hiện trong giá trị dòng tiền của các tài sản tài chính, là do lạm phát khi đo lường giá sức mua.

Tính sinh lợi

Tính sinh lời là khả năng có thu nhập từ các tài sản tài chính đã mang lại cho nhà đầu tư. Khi kinh doanh vàng bạc hay bất động sản, các nhà đầu tư chỉ trông chờ giá cả tăng lên để có thể thu về lợi nhuận. Trái lại khi đầu tư vào cổ phiếu, nhà đầu tư không những kiếm được lợi nhuận, nếu giá các cổ phiếu trên thị trường tăng cao hơn so với mệnh giá họ còn được chia cổ tức và hưởng lợi do giá trị cổ phiếu tăng khi tích lũy nội bộ trong công ty tăng.

Tính rủi ro và tính thanh khoản có mối quan hệ ngược chiều nhau. Một tài sản tài chính càng có tính thanh khoản thấp thì tính rủi ro càng cao. Vậy nên, mức lãi trả cho chứng khoán đó sẽ rất cao.

Ưu điểm, nhược điểm của tài sản tài chính

Đặc điểm của tài sản tài chính

 

Ưu, nhược điểm của tài sản tài chính

Với tài sản tài chính có tính thanh khoản cao

  • Xét về ưu điểm

Nếu tài sản tài chính có tính thanh khoản cao thì rất dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Một số tài sản tài chính thường hay có giá trị cao. Thí dụ như: Bảo hiểm NCUA với FDIC có giá trị lên tới 250.000 USD.

  • Xét về nhược điểm

Tài sản tài chính có tính thanh khoản cao sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm, tính thanh khoản thấp dẫn đến khó chuyển đổi thành tiền mặt. Giá trị của 01 tài sản tài chính chỉ mạnh nhờ vào tài sản cơ sở.

Với tài sản tài chính có tính thanh khoản thấp

Ngược lại với tài sản tài chính có tính thanh khoản cao chính là tài sản tài chính có tính thanh khoản thấp. Bất động sản, đồ cỗ là thí dụ về tài sản tài chính có tính thanh khoản kém. Những tài sản này vẫn có giá trị nhưng nó không thể mua bán để lấy tiền mặt một cách nhanh chóng được.

Ví dụ: Tài sản tài chính có tính thanh khoản kém là các cổ phiếu có mức độ giao dịch trên thị trường thấp. Đây là các khoản đầu tư như: cổ phiếu giá trị thấp hay trái phiếu lãi suất cao, khi đầu cơ có ít người mua nếu cần bán gấp.

Trên đây là những gì mà Hanghoa24 chia sẻ cho các bạn về Tài sản tài chính là gì?. Đầu tư vào các loại tài sản tài chính còn phụ thuộc vào sở thích, nhu cầu và tiềm lực tài chính của các nhà đầu tư. Nếu là một nhà đầu tư an toàn các thì các bạn đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu,…, nếu nhà đầu tư ưa mạo hiểm thì hãy đầu tư vào cổ phiếu,… Tuy nhiên, cho dù bạn đầu tư vào bất kỳ loại tài sản tài chính nào cũng nên quản lý tốt và kiểm soát rủi ro.

Hanghoa24 – đơn vị chuyên tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam

Thị trường hàng hóa phái sinh từ đầu năm 2022 đến nay tại Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là 01 kênh đầu tư hấp dẫn với rất nhiều yếu tố. Hiện tại, nếu bạn đang muốn bắt tay vào hàng hóa phái sinh mà chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực này có thể liên hệ ngay với công ty chúng tôi. Ở đây, bạn sẽ được tư vấn về cách phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra cũng như đầu tư sinh lời hiệu quả từ những chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa phái sinh ở Việt Nam.

Tại đây, bạn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về sự biến động của thị trường hàng hóa theo các số liệu thống kê, phân tích. Ngoài ra, các bạn còn được cung cấp phí các tài liệu tham khảo hữu ích khác hoàn toàn miễn phí như: biểu đồ, thống kê thị trường, cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng hóa…

Để có thể biết thêm các thông tin bổ ích về tài sản tài chính là gì?, bạn hãy liên hệ ngay qua số HOTLINE 0983 668 883 để được các chuyên gia hàng đầu của Hanghoa24 tư vấn nhanh chóng nhất.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký