Đặc tả Hợp đồng Spread

15/10/2021

Để giao dịch Spread trên CQG, khách hàng phải được cho phép áp dụng cross-margin, đồng thời khách hàng phải đặt mua và bán theo đúng tỷ lệ của cặp Spread.

Inter-month Spread (Hợp đồng liên kỳ hạn)

Cấu trúc mã Spread = Mã hàng hóa + S + Khoảng cách giữa 2 kỳ hạn + Tháng kỳ hạn gốc + Năm kỳ hạn gốc

Trong đó:
– Mã hàng hóa: Mã CQG của hàng hóa giao dịch Spread

– S: Là ký tự quy ước cho giao dịch Spread

– Khoảng cách giữa 2 kỳ hạn: Số thứ tự của kỳ hạn theo thứ tự (Inter) liền sau kỳ hạn gốc

– Tháng kỳ hạn gốc: Là tháng kỳ hạn được chọn làm kỳ hạn gốc của cặp Spread

– Năm kỳ hạn gốc: Là năm kỳ hạn được chọn làm kỳ hạn gốc của cặp Spread

Ví dụ 1: mặt hàng Ngô có các tháng đáo hạn Mar (H), May (K), Jul (N) ,Sep (U), Dec (Z).

ZCES1H22 có nghĩa là Kỳ hạn tiếp theo thứ 1 kể từ kỳ hạn gốc là H22, như vậy sẽ là Spread giữa kỳ hạn H22 và kỳ hạn ngay kế tiếp (S=1) là kỳ hạn K22

ZCES3K22 có nghĩa là Kỳ hạn tiếp theo thứ 3 kể từ kỳ hạn gốc là K22, như vậy sẽ là Spread giữa kỳ hạn K22 và kỳ hạn kế tiếp thứ 3 (S=3) là kỳ hạn Z22

rong CQG, cặp Intermonth spread sẽ luôn định hình chiều mua là một giao dịch mua tháng gần và bán tháng xa, và ngược lại chiều bán là bán tháng gần và mua tháng xa.

Ví dụ 2: Giao dịch Spread giữa 2 tháng kỳ hạn ZCEN21 (Hợp đồng Ngô tháng 07/2021) và ZCEU21 (hợp đồng Ngô tháng 09/2021) có mã là ZCES1N21.

– Mã hàng hóa của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô: ZCE

– S: Là ký tự quy ước cho giao dịch Spread

– Khoảng cách giữa 2 kỳ hạn: 1

– Tháng kỳ hạn gốc là tháng 7, ký hiệu là N

– Năm kỳ hạn gốc là 2021, ký hiệu 21

Ví dụ 3: Giao dịch Spread giữa 2 tháng kỳ hạn ZSEN21 (Hợp đồng Đậu tương tháng 07/2021) và ZSEF22 (hợp đồng Đậu tương tháng 01/2022) có mã là ZSES4N21.

– Mã hàng hóa của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương: ZSE

– S: Là ký tự quy ước cho giao dịch Spread

– Khoảng cách giữa 2 kỳ hạn: 4

– Tháng kỳ hạn gốc là tháng 7, ký hiệu là N

– Năm kỳ hạn gốc là 2021, ký hiệu 21

Inter commodity Spread (Hợp đồng liên hàng hóa)

Đối với Inter commodity Spread, CQG sẽ đưa ra mã hợp đồng tương ứng với từng cặp Spread.

Ví dụ: mã hợp đồng của cặp Spread Lúa mì kỳ hạn tháng 12/2021 và Ngô kỳ hạn tháng 12/2021 là ZWAZCEZ21
Trong CQG, cặp inter-commodity Lúa mì và Ngô có mã giao dịch ZWAZCE, với giao dịch mua cặp này có nghĩa là cùng một kỳ hạn mua ZWA và bán ZCE, giao dịch bán cặp này có nghĩa là bán ZWA và mua ZCE

    HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

    0983668883