Sản lượng đường toàn cầu năm 2021/22 tăng nhẹ tăng từ 170,47 triệu lên 170,51 triệu tấn.